2018./2019. mācību gadā (dati 1.09)
Bauskas Mūzikas un mākslas skolā 
profesionālas ievirzes mūzikas izglītības programmās
mācās 169 audzēknis:

IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle  - 44 audzēkņi 
IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle  - 12 audzēkņi
IP Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle  -17 audzēkņi
IP Vokālā Mūzika - kora klase  - 36 audzēknis
IP Pūšaminstrumentu spēle  - 36 audzēknis
IP Sitaminstrumentu spēle– 12  audzēkņi
IP Ģitārspēle- 12
 
JAUNIEŠU UN PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ
pamatiemaņas dziedāšanā, ritmikā, klavierspēlē, vijoles spēlē, ģitāras spēlē un akordeona spēlē apgūst  18  izglītojamie.
Instrumentu spēles sagatavošanas klasē mācās 2 audzēkņi.
Pirmsskolas ritmikas programmu apgūst 24 audzēkņi.
 
8 gadu apmācību programmas 7-8 gadus veciem bērniem:

-Klavierspēle
-Vijoļspēle
-Kora klase

6 gadu apmācību programmas 8-10 gadus veciem bērniem:

-Akordeona spēle
-Pūšaminstrumentu spēle
-Sitaminstrumentu spēle

Skolā strādā 26 pedagogi.


 

 


Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes
„Bauskas Mūzikas un mākslas skola”
 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM

Bauskā

2018.gada 2.janvārī                                                                                                     Nr.1-5/2

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta 2. punktu un

Vispārējās izglītības likuma 10. panta trešās daļas otro punktu,

ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra

noteikumu Nr. 1338. 6.punktu, 

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Bauskas Mūzikas un mākslas skola” (turpmāk tekstā – Skola) iekšējie kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izdoti saskaņā ar:
  1. Izglītības likumu;
  2. Vispārējās izglītības likumu;
  3. Bērnu tiesību aizsardzības likumu;
  4. MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”;
  5. MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”;
  6. Skolas nolikumu.
 2. Skolas Noteikumi nosaka:

2.1.  Skolas darba dienas organizāciju;

2.2.  izglītojamā (turpmāk tekstā – audzēknis) uzvedības noteikumus Skolā, tās teritorijā un Skolas organizētajos pasākumos;

2.3.  evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu Skolā;

2.4.  alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Skolā un tās teritorijā;

2.5.  audzēkņa  rīcību, ja audzēknis  kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;

2.6.  izglītības iestādes vadītāja (turpmāk tekstā – Skolas direktore) un pedagogu (turpmāk tekstā- skolotājs) rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu;

2.7.  Skolas direktores rīcība, ja audzēknis apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

2.8.  audzēkņu tiesības, pienākumus un atbildību par Skolas Noteikumu neievērošanu;

2.9.  kārtību kādā Skolā uzturas nepiederošas personas;

2.10. atbildīgos un kārtību, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar Noteikumiem.

 

 

 

 1. Vispārīgie drošības noteikumi

 

 1. Evakuācijas plāni ir izvietoti Skolas katra stāva gaitenī.
 2. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota Skolas 2.stāvā pie evakuācijas plāna un pirmajā stāvā pie dežūrtelpas. Tā ietver Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības telefonu numurus. Skolas direktores, Skolas direktores vietnieces izglītības jomā mobilo telefonu numuri atrodas pie lietvedes un skolēnu dienasgrāmatās.
 3. Skolā noteikta:

5.1.  Kārtība, kādā Skolā uzturas audzēkņu vecāki un citas personas (turpmāk tekstā – apmeklētāji), paredz:

5.1.1.   ikvienam apmeklētājam, ienākot Skolas telpās, jāpiesakās pie Skolas dežurantes;

5.1.2.  stundu laikā (plkst.12:30 – 19:55). Skolas apmeklētāji uzturas skolas gaiteņos;

5.1.3.   ar Skolas vadību saskaņoto un atbalstīto pasākumu dalībnieki un apmeklētāji uzturas tikai tiem norādītajās telpās;

5.1.4.   Skolas apmeklētāji nav tiesīgi traucēt mācību procesa norisi Skolā vai jebkādā veidā apdraudēt skolēnu vai Skolas darbinieku drošību;

5.1.5.   par Skolas apmeklētājiem atbild Skolas direktore (vispārēja atbildība), Skolas direktores vietniece izglītības jomā (par Skolas organizēto pasākumu apmeklētājiem) un Skolas dežurants  (par citiem apmeklētājiem);

5.2.  Kārtība, kādā Skolā nodrošināma audzēkņu veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība, paredz, ka Skolā pirmo palīdzību audzēknim traumas vai saslimšanas gadījumā sniedz skolotāji, kuri apguvuši pirmās medicīniskās palīdzības apmācības kursus atbilstoši MK 03.08.2010. noteikumu Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu” 7.punktu, informējot par faktu skolēna vecākus (aizbildņus), un nepieciešamības gadījumā:

5.2.1.   atbrīvo audzēkni no mācību stundām vai nodarbībām, lai apmeklētu ģimenes ārstu;

5.2.2.   izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību;

5.3.  Rīcība, ja Skolā konstatē vai ir aizdomas, ka audzēkņi lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas:

5.3.1.   Skolas skolotājs, kurš apguvis pirmās medicīniskās palīdzības apmācības kursus, novērtē audzēkņa  (-u) veselības stāvokli un, ja nepieciešams, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību,

5.3.2.   Skolas darbinieks vai audzēknis, kas konstatējis atkarīgo vielu lietošanu, glabāšanu vai izplatīšanu Skolā, nekavējoties informē Skolas direktori par notiekošo,

5.3.3.   Skolas direktore nekavējoties informē audzēkņa  vecākus un pašvaldības policiju vai Valsts policiju;

5.4. Skolas direktores rīcība, ja audzēknis  apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

5.4.1.   ja skolēns Skolā apdraud savu vai citu personu drošību vai dzīvību:

5.4.1.1.  skolotājs informē Skolas direktori par audzēkņa uzvedību;

5.4.1.2.  Skolas direktore nodrošina audzēknim, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā cita skolotāja klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām;

5.4.1.3.  Skolas direktore rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta audzēkņa vecākiem informāciju par audzēkņa uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar Skolu;

5.4.1.4.  Skolas direktore rīkojumā nosaka veicamos pasākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar audzēkni  un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši audzēkņa vajadzībām un situācijai;

5.4.1.5.  Skolas direktorei ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus audzēkņa uzvedībā un mācībās.

  1. Audzēkņa  rīcība, ja viņš kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai citu drošībai.
   1. Nekavējoties mutiski vērsties pie jebkura tuvumā esošā pedagoga vai skolas darbinieka un izklāstīt iespējamo draudu būtību.
   2. Uzmanīgi klausīties un precīzi izpildīt pieaugušā norādījumus.
   3. Situācijā, ja nav iespējams pamest iespējamo draudu zonu, bet tuvumā ir pedagogi, skolas darbinieki vai citi audzēkņi- skaļi saukt palīdzību, vai, ja tas nav iespējams, ar aktīvu rīcību mēģināt piesaistīt klātesošo uzmanību.
   4. Situācijās, ja nav iespējas pamest draudu zonu un tuvumā nav iespējamo palīgu, vērtēt situāciju, neprovocēt iespējamos draudus, iespēju robežās izvairīties, nonākot drošībā, iespējami ātri vērsties pie tuvākā skolotāja, skolas darbinieka vai cita, skolai piederīga pieaugušā.
   5. Pēc iespējamo draudu novēršanas sniegt rakstisku ziņojumu par, viņaprāt, iespējamajiem draudiem cilvēku drošībai un par savu un pārējo iesaistīto personu tālāko rīcību.
  2. Direktora, skolotāju rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība (tālāk tekstā- vardarbība) pret audzēkni.
  3. Redzot vardarbības izpausmi vai saņemot informāciju no audzēkņa  par iespējamu vardarbību, skolotājs  nekavējoties iejaucas un pārtrauc vardarbības izpausmes.
  4. Skolotājs veic pārrunas ar visām iesaistītajām personām kopā, mēģinot noskaidrot iespējamo vardarbīgās izpausmes cēloni un iemeslus, izskaidrot nepareizās rīcības sekas un piedāvāt citu rīcības modeli.
  5. Skolotājs izvērtē vardarbības izpausmes nopietnību un pieņem lēmumu par ziņojuma rakstīšanu vai iesaistīto audzēkņu  vecāku  mutisku informēšanu.
  6. Rakstiska ziņojuma gadījumā skolotājs pieprasa iesniegumu par pāridarījumu no iespējamā cietušā audzēkņa  un paskaidrojumus no iespējamā varmākas un lieciniekiem.
  7. Ja iespējamais varmāka atsakās rakstīt paskaidrojumu, to skolotājs atzīmē savā ziņojumā un to apliecina iespējamais cietušais.
  8. Ziņojums ar pielikumiem pēc reģistrēšanas skolas lietvedībā tiek nodots vardarbīgā audzēkņa specialitātes skolotājam, kurš iespējami ātri sazinās un informē iesaistīto audzēkņu vecākus un, pamatojoties uz viņa rīcībā esošo informāciju par audzēkņu  iepriekšējo uzvedību, veic audzinoša rakstura pasākumus
  9. Ja klases audzinātājs konstatē, ka viņa rīcībā esošo sankciju klāsts ir izsmelts, tad raksta iesniegumu skolas direktoram, pievienojot visus iepriekšējos materiālus par skolēna uzvedības problēmām un veiktajiem audzināšanas pasākumiem ar lūgumu pārņemt lietas risināšanu.
  10. Direktors, iepazīstoties ar iesnieguma saturu un tam pievienotajiem dokumentiem, pieņem lēmumu vai pamatotu atteikumu, atgriežot iesniegumu skolotājam.
  11. Ja skolas lietvedībā tiek saņemts iesniegums no audzēkņa  (vecāka, aizbildņa) par iespējamo vardarbību, tad pēc reģistrēšanas tas tiek nodots audzēkņa specialitātes  skolotājam attiecīgās problēmas risināšanai.

 

 

 

 1. Skolas darba dienas organizācija

 

 1. Mācību nedēļas garums ir 5 darba dienas.
 2. Darba dienās Skola ir atvērta no 9:00 līdz 20:00
 3. Mācību stundas ilgums – 40 minūtes, starpbrīžu ilgums – 5 minūtes 11.45 – 12.25

1.stunda 12.30 – 13.10

2. stunda 13.15 – 13.55

3. stunda 14.00 – 14.40

4. stunda 14.45 – 15.25

5. stunda 15.30 – 16.10

6. stunda 16.15 – 16.55

7. stunda 17.00 – 17.40

8. stunda 17.45 – 18.25

9. stunda 18.30 – 19.10

10. stunda 19. 15 –19.55

 

 1. Stundu izmaiņas nākošajai dienai Skolas direktores vietniece izglītības jomā izliek līdz plkst. 12:00, izņemot ārkārtas gadījumus (pēkšņa slimība, dabas katastrofas, tehniskās avārijas). Specialitātes pedagogs telefoniski ziņo tādā gadījumā, ja tas skar nelielas izmaiņas stundu laikos individuālajās nodarbībās
 2. Mācību darbs skolā notiek saskaņā ar direktores apstiprināto stundu sarakstu.
 3. Klašu telpu atslēgas paņem skolotāji  no dežuranta  izdarot attiecīgu ierakstu žurnālā.
 4. Mācību stundu laikā skolēns Skolu var atstāt tikai ar skolotāja  rakstisku atļauju.
 5. Mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiks tiek noteikts saskaņā Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem. Katra mācību stunda sākas un beidzas saskaņā ar noteiktajiem mācību stundu laikiem skolā.
 6. Audzēknis skolā ierodas vismaz 5 minūtes pirms stundas sākuma, virsdrēbes atstājot skolas garderobē.
 7. Audzēkņi apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar stundu sarakstu.
 8. Par kavējumiem:

16.1.Par kavējumiem slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, audzēkņi vai viņu vecāki (aizbildņi) regulāri informē specialitātes pedagogu, var iesniegt  kavējumu attaisnojošus dokumentus – ārsta zīmi vai vecāku rakstītu zīmi;

16.2. Par kavējumiem, kas radušies skolas pasākumu dēļ, audzēknis saņem izziņu iesniegšanai vispārizglītojošās skolas klases audzinātājam.

 1. Par vērtēšanu:
  1. Audzēkņu mācību sasniegumi ikdienas darbā un pārbaudes darbos tiek vērtēti 10 ballu    sistēmā, ievērojot Bauskas  Mūzikas un mākslas skolas reglamentu „Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu”;
  2. Audzēkni nākošajā klasē pārceļ, ja mācību gada beigās pārbaudes darbi nokārtoti sekmīgi un visos mācību priekšmetos gada un galīgais vērtējums ir pietiekams, t.i., vismaz 4 balles;
  3. Audzēknim, kuram mācību gada beigās kāds no pārbaudes darba vērtējumiem ir nepietiekams, skola var noteikt papildus termiņu zināšanu un prasmju pārbaudei, t.i., līdz attiecīgā mācību gada 30.augustam;
  4. Audzēkņu uzvedība tiek vērtēta kā priekšzīmīga, laba, apmierinoša vai neapmierinoša.
 2.  Par dokumentāciju:
  1. Audzēkņiem ir vienotas skolas dienasgrāmatas, kurām jābūt katrā mācību stundā. Dienasgrāmata ir saziņas līdzeklis starp skolu, skolotājiem un audzēkņa vecākiem (aizbildņiem), tajās tiek ierakstīti mācību sasniegumi, veicamie darbi un kavējumi. Audzēknis iepazīstina savus vecākus (aizbildņus) ar ierakstiem dienasgrāmatā vismaz reizi nedēļā (nedēļas nogalē), par ko liecina vecāka (aizbildņa) paraksts
  2. Katra semestra beigās audzēkņi saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātā parauga liecību. Pēc I semestra, ar vecāku parakstu apstiprināta, liecība tiek atgriezta specialitātes skolotājam. II semestrī izsniegtā liecība ar rīkojuma numuru, skolas zīmogu un direktora parakstu paliek pie audzēkņa;
  3. Audzēkņi, kuri ir apguvuši pilnu profesionālās ievirzes izglītības programmu un sekmīgi nokārtojuši skolas beigšanas pārbaudījumus, saņem Izglītības un Zinātnes ministrijas apstiprinātā parauga apliecību un sekmju izrakstu.
  4. Audzēkņi  ikdienā ģērbjas lietišķi un Skolā ierodas tīrās, kārtīgās un pieklājīgās drēbēs, neatkailinātām ķermeņa daļām, bez cilvēka cieņu aizskarošiem uzrakstiem vai zīmējumiem uz apģērba. Skolas telpās nenēsā galvassegas (cepures, kapuces u.c.)

 

 1. Noteikumi audzēkņiem  mācību stundās

 

 1. Mācību stundas sākumā audzēknis  uz sola novieto dienasgrāmatu un tikai mācību stundai nepieciešamos darba piederumus un grāmatas.
 2. Ja audzēknis attaisnojošu iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to skolotāju informē pirms stundas.
 3. Ja audzēknis pamatota iemesla dēļ nokavē stundas sākumu, klusi un pieklājīgi atvainojas par traucējumu, ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā.
 4. Mācību stundas laikā audzēknis: 
  1. ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem – seko līdzi stundas darbam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību saturu, ir precīzs, izpilda un ievēro mācību priekšmeta skolotāja prasības vai instrukcijas un darba drošības noteikumus;
  2. saudzīgi izturas pret Skolas inventāru, darba rīkiem, ierīcēm un instrumentiem
  3. ar savu uzvedību netraucē grupas biedru un skolotāja darbu;
  4. neatstāj savu darba vietu vai kabinetu bez skolotāja atļaujas;
  5. nelieto mobilo telefonu u.c. elektroniskās saziņas līdzekļus, mūzikas atskaņotājus, nespēlē kārtis vai citas spēles un neizmanto mācību procesā nevajadzīgas lietas;
  6. nekošļā košļājamo gumiju, neēd un nedzer;
  7. neuzturas virsdrēbēs un ielas apavos.

 

 1. Noteikumi audzēkņiem  starpbrīžos

 

 1. Starpbrīžos audzēkņi uzturas Skolas telpās.
 2. Starpbrīžos, piemērotos laika apstākļos, audzēkņi drīkst uzturēties Skolas pagalmā.
 3. Ar savu uzvedību skolēni neapdraud savu un citu drošību un veselību.
 4. Audzēkņi nepiegružo un uztur kārtībā Skolas telpas.
 5. Audzēkņi ievēro Skolas darbinieku aizrādījumus.
 6. Audzēkņiem aizliegts uzturēties  skolas teritorijā esošā dīķa starpbrīžos, nākot un skolu, kā arī  dodoties mājup.

 

 1. Noteikumi garderobē

 

 1. Audzēkņi virsdrēbes un ielas apavus  atstāj Skolas garderobē
 2. Virsdrēbēs skolēni neatstāj naudu, mobilo tālruni u.c. personīgās lietas.
 3. Audzēkņiem nepieciešami maiņas apavi, uzturoties Skolā, apaviem jābūt tīriem.

 

 1. Noteikumi Skolas organizētajos pasākumos
 1. Skolas organizētie koncerti un pasākumi tiek rīkoti ārpus mācību stundu laika vai mācību stunda laikā; īpašos gadījumos to norises laiks un vieta jāsaskaņo ar Skolas direktori.
 2. Nodaļu  koncertu un pasākumu laiks un norises vieta jāsaskaņo ar direktores vietnieci izglītības jomā vismaz vienu nedēļu pirms pasākuma.
 3. Skolas pasākumos tiek organizētas specialitātes  skolotāju  un Skolas darbinieku dežūras.

 

 1. Audzēkņu  tiesības
 1. Ikvienam audzēknim ir tiesības:
  1. iegūt kvalitatīvas zināšanas  un prasmes, netraucēti strādāt stundās;
  2. uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību Skolā un tās organizētajos pasākumos;
  3. mācību procesā izmantot Skolas telpas, bibliotēku un tehniskos mācību līdzekļus;
  4. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju, iemaņu un uzvedības izvērtējumu;
  5. pārstāvēt Skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos un  koncertos;
  6. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu;
  7. lūgt un saņemt padomu, aizstāvību un atbalstu no Skolas darbiniekiem un citiem skolēniem;
  8. ziņot par nepieņemamu rīcību, domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Skolas vadībai.

 

 1.  Audzēkņu  pienākumi

 

 1. Ievērot Skolas Noteikumu prasības.
 2. Izglītības programmas apguvei paredzēto laiku pilnībā izmanto mācību satura apguvei.
 3. Darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām.
 4. Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un Skolas simboliku, dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem, veidot un attīstīt Skolas tradīcijas; būt laipniem, taktiskiem un pieklājīgiem.
 5. Ievērot grupas biedru un skolasbiedru tiesības uz netraucētu izglītības programmas apguvi.
 6. Ievērot skolotāju tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu vadīšanu.
 7. Sistemātiski gatavoties mācību stundām, izpildīt uzdevumus mājās un bez attaisnojoša iemesla nekavēt Skolu.
 8. Uz mācību stundām vai nodarbībām ierasties, ņemot līdzi dienasgrāmatu un visus nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus.
 9. Atbildēt par savu rīcību, mācību darba rezultātiem, uzvedību un pilnveidot pašdisciplīnu.
 10. Aizstāvēt Skolas godu mācību skatēs, konkursos, koncertos  u.c. pasākumos.
 11. Fiziski, morāli vai psiholoģiski neaizskart citus audzēkņus, skolotājus vai citus Skolas darbiniekus.
 12. Saudzēt Skolas inventāru un atlīdzināt materiālos zaudējumus, ja tādi radušies audzēkņa  vainas dēļ (ļaunprātīgas mantas vai inventāra bojāšanas gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina vecāki pilnā apmērā):
  1. saudzīgi izturēties pret savām un citu lietām, uzņemties personīgu atbildību par līdzi paņemto naudu, vērtslietām, mobilajiem telefoniem, viedtālruņiem u.c.;
  2. bez administrācijas atļaujas Skolas telpās neievest nepiederošas personas.
 13. Neapdraudēt savu un citu drošību un veselību, neienest Skolā dzīvībai bīstamus priekšmetus un vielas.
 14. Skolā neienest un nelietot tabakas izstrādājumus, narkotikas, toksiskas vielas un alkoholu, nesmēķēt Skolas telpās un tās teritorijā.
 15. Ja audzēknis  kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, nekavējoties ziņot skolotājam, Skolas darbiniekam.
 16. Mācību gada beigās Skolas bibliotēkā nodot nošu materiālus un grāmatas. Nozaudētās vai sabojātās grāmatas vietā jāatdod līdzvērtīga grāmata.
 17. Būt savstarpēji laipniem, taktiskiem un pieklājīgiem, nelietot necenzētus vārdus.

 

 

 1. Apbalvojumi

 

 1. Skolas apbalvojumus audzēkņi  var saņemt par:
  1. augstiem sasniegumiem mācībās;
  2. sasniegumiem  konkursos, skatēs u.c.
 2. Apbalvojumu formas ir šādas:
  1. publiska pateicība;
  2. īpaši organizēts pasākums kā pateicības apliecinājums;
  3. Skolas Atzinības raksts;

 

 1. Atbildība par Skolas Noteikumu neievērošanu

 

 1. Katrs audzēknis  personīgi atbild par sava mācību darba rezultātiem, uzvedību, drošības noteikumu, kā arī Skolas Noteikumu ievērošanu.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā pārkāpuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek šādā kārtībā:
  1. individuāla saruna ar specialitātes  vai mācību priekšmeta skolotāju;
  2. individuāla saruna ar Skolas direktori un Skolas direktores vietnieci izglītības jomā;
  3. pārkāpuma izskatīšana ar Skolas direktori, Skolas direktores vietnieci izglītības jomā, vecākiem un skolotāju, sastādot sarunu protokolu;
  4. pārkāpuma izskatīšana Pedagoģiskās padomes sēdē.
 3. Pārkāpuma izskatīšana var būt citāda, ņemot vērā konkrēto situāciju.
 4. Atkarībā no pārkāpuma smaguma, ņemot vērā iepriekšējo pārkāpumu raksturu, kā arī skolēna attieksmi, var noteikt šādus soda mērus:
  1. mutisks aizrādījums;
  2. rakstisks aizrādījums;
  3. rājiens.

 

 1. Atbildīgie un kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar Skolas noteikumiem audzēkņiem
 1. Specialitātes skolotājs  septembra pirmajā nedēļā iepazīstina skolēnus ar Skolas Noteikumiem un evakuācijas plānu. Audzēkņus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, audzinātājs ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma, par skolēna uzņemšanu, izdošanas dienas. Audzēkņu iepazīstināšanu ar Skolas Noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē specialitātes  žurnālā. Audzēknis  to apliecina ar (ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un) parakstu.
 2. Pārrunas par Skolas Noteikumiem mācību gada laikā veic specialitātes skolotājs  vai citi pedagogi pēc vajadzības.
 3. Pirms došanās uz koncertiem, skatēm un   konkursiem  atbildīgais skolotājs iepazīstina skolēnus ar Skolas drošības noteikumiem „Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās”. Audzēknis  to apliecina ar parakstu.
 4. Specialitātes skolotājs iepazīstina audzēkņus ar Skolas drošības noteikumiem „Par drošību izglītības iestādes organizētajos pasākumos”” katru gadu septembrī. Audzēkņus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, specialitātes skolot ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma, par skolēna uzņemšanu, izdošanas dienas. Audzēkņu iepazīstināšanu ar Skolas drošības noteikumiem reģistrē specialitātes žurnālā. Audzēknis  to apliecina ar parakstu.
 5. Specialitātes skolotājs iepazīstina audzēkņus ar Skolas drošības noteikumiem „Par ceļu satiksmes drošību” katru gadu septembrī. Audzēkņus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, specialitātes skolot ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma, par skolēna uzņemšanu, izdošanas dienas. Audzēkņu iepazīstināšanu ar Skolas drošības noteikumiem reģistrē specialitātes žurnālā. Audzēknis  to apliecina ar parakstu.
 6. Specialitātes skolotājs iepazīstina audzēkņus ar Skolas drošības noteikumiem „Par ugunsdrošību” katru gadu septembrī. Audzēkņus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, specialitātes skolot ar šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma, par skolēna uzņemšanu, izdošanas dienas. Audzēkņu iepazīstināšanu ar Skolas drošības noteikumiem reģistrē specialitātes žurnālā. Audzēknis  to apliecina ar parakstu.
 7. Specialitātes skolotājs iepazīstina audzēkņus  ar Skolas drošības noteikumiem „Par elektrodrošību” katru gadu septembrī. Skolēnus, kuri tiek uzņemti skolā mācību gada laikā, specialitātes skolotājs ar  šo noteikumu prasībām iepazīstina divu nedēļu laikā no rīkojuma, par skolēna uzņemšanu, izdošanas dienas. Audzēkņu iepazīstināšanu ar Skolas drošības noteikumiem reģistrē specialitātes žurnālā. Audzēknis  to apliecina ar parakstu.

 

 1. Audzēkņa  rīcība ekstremālās situācijās

 

 1. Ievērot visu Skolas drošības noteikumu prasības un izpildīt atbildīgo personu rīkojumus.
 2. Pamanot ugunsgrēka draudus vai kādu tehnisku avāriju, jūtama gāzes smaka nekavējoties ziņot skolotājam vai citam Skolas darbiniekam.
 3. Ja pamanīta kādas personas pret sevi vai citiem vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība, nekavējoties ziņot skolotājam, Skolas vadībai vai citam Skolas darbiniekam.

 

 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Audzēkņu vecāki ar Skolas Noteikumiem tiek iepazīstināti mācību gada sākumā, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu skolēna dienasgrāmatā.
 2. Skolas Noteikumus grozīt un papildināt ir tiesības Skolas direktoram, saskaņojot ar Skolas Pedagoģisko padomi.
 3. Skolas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs regulēt jautājums, kas nav atrunāti Skolas Noteikumos, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenota Skolas iekšējā kārtība.

 

 

 

 

Direktore                                                                               A.Velmunska