Sena

. Pirmais ieraksts ir tapis 1957.gada rudenī, kad  tiek atvērta Bauskas bērnu Mūzikas skola. Mācību pagaidu telpas tiek ierādītas toreizējā Bauskas 1.vidusskolā. Skolas rīcībā bija tikai direktora kabinets un divas telpas, kuras varēja izmantot pēcpusdienās. Atklājot skolu, pieteicās 72 skolēni, bet uzņēma tikai 25. Klavieru nodaļā strādā  direktore Biruta Kantiņa un skolotāji  L. Dumpe un J. Ivanovs. Ar 1958. gadu darbu sāk Benita Hermane, kuras darbs jauno pianistu sagatavošanā ir mērojams pusgadsimta garumā. 1959./1960. mācību gadā skolai tiek piešķirtas jaunas telpas Uzvaras ielā 4, Bauskā. Skolas jaunā ēka bija ar neērtu telpu iekārtojumu, tika veikts kapitālremonts, otrā stāvā ierīkota zāle, kurā notika svinīgi pasākumi, audzēkņu vakari, grupu stundas un eksāmeni. Ar 1960. gada rudeni skolas direktors ir E. Kupčs, bet ar 1964.gadu par mūzikas skolas direktori tiek iecelta J.Vāciete, kuras darbu turpina Valija Šmite. Laikā no 1957.-1965.gadam jauno mūziķu talantus ir attīstījuši A. Klingenbergs, B.Hermane, E.Kolotuškina, J.Esta, V.Vasariņa, O.Grundmanis, G. Šteinbergs, K. Dravnieks un M. Lisovska. 1972.gada līdz 1997. gadam Bauskas Mūzikas skolā strādā Marjans Margevičs, kurš  no mācīja  solfedžo un mūzikas literatūru un ilgus gadus vadīja  Mūzikas teorētisko priekšmetu nodaļu. Marjans Margevičs ir Bauskas Mūzikas skolas Lauku kapellas dibinātājs. Viņa aranžētie skaņdabi vēl aizvien ir Lauku kapellas repertuārā un priecē klausītājus. Pašlaik Lauku kapellu vada skolotāja audzēkne Antra Rušmane. Marjana Margeviča skaņdarbu aranžējumi ir daudzveidīgi, emocionāli, tehniski sarežģīti un apbrīnojami skanīgi. Skolotājs kapellas sastāvā spēlēja kontrabasu, kā arī atraktīvi muzicēja mūzikas skolas pedagogu diksilendā. Marjans Margevičs ilgus gadus ir arī Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacijas jauktā kora diriģents. Marjana vadībā koris no nelielas entuziastu kopas izaug par respektējamu spēku un skatēs rāda lielisku sniegumu.1986. gadā koris skatē iegūst  I vietu un ceļojošo karogu. Vēlāk viņš kora vadību uztic mūsu skolas absolventei  Mārītei Jonkus, kura turpina pilnveidot kora skanējumu un tradīcijas. Pārlasot skolas vēsturi, rodas pārliecība, ka visos vēsturiskajos posmos mūsu skolas pedagogi ir  bijuši aktīvi dalībnieki bijušā  rajona, pagastu un novadu kultūras dzīves jomā, viņu devums kultūras dzīves attīstībā ir ļoti nozīmīgs un augstu vērtējams.
Skolā notika  sparīgs darbs jauno talantu audzināšanā- ar entuziasmu skolēni piedalījās Čaikovska 120 gadu dzimšanas dienas atcerei veltītajā konkursā. Pirmo vietu konkursā ieguva Benitas Hermanes skolniece  Ligita Kārkliņa.Šobrīd Ligitas Kārkliņas talanta un pedagagoģiskās pieredzes apliecinājums ir ilggadējs un godprātīgs darbs mūsu skolas jauno pianistu prasmju attīstīšanā. 1966./1967. m.g. vijoles klasi vadīja  Oļegs Kukuškins, bet  pūtēju klasi- Imants Šmits, par pūtēju klases pedagogu sāk strādāt Aivars Brūmanis, kurš ilgus gadus skoloja topošos trompetistus un klarnetistus.

Sen1

Ar topošajiem pianistiem strādāja lieliskas un talantīgas skolotājas Lilija Dumpe, pirmā skolas direktore Biruta Kantiņa, Benita Hermane, Lūcija Finkovska, Valija Vasariņa, Aurora Zakovica, ilggadēja skolas direktore Natālija Karpova, Aleksandra Bungše, Agrīte Villeruša, Solvita Vecele, Raimonda Penka, Sandra Gailīte, Vita Ervalde, Indra Gregore, skolas absolventes Ineta Pilverte un Ineta Rozentāle. Lepojamies ar pieredzes bagātajām, radošajām  jauno pianistu skolotājām, kuras šobrīd strādā mūsu skolā- Dzintru Vēveri, Ligitu Kārkliņu, Līgu Jaunliniņu, Ellu Brokāni un   Eviju Bonāti. Daudzi no klavieru nodaļas audzēkņiem savu vārdu ir ierakstījuši Latvijas mūzikas dzīvē– gan strādājot ar studentiem augstskolās, mūzikas skolās, vispārizglītojošajās skolās, kā atskaņotājmākslinieki, koncertmeistari – katrs savā jomā– savā pilsētā, savā pagastā. Pazīstamākie absolventi– muzikologs Jānis Torgāns, Mūzikas akadēmijas pasniedzēja Ilga Hammere, klavesīniste  Ieva Saliete, diriģente Mārīte Jonkus. Esam gandarīti, ka mūsu skolas klavieru nodaļas absolvente, skolotājas Benitas Hermanes audzēkne  Anda Šteina  ilgus gadus profesionāli vadīja Iecavas Mūzikas skolu, tagad šīs iestādes vadību ir pārņēmusi  Līgas Jaunliniņas audzēkne Ineta Pilverte. Pateicoties Inetas neatlaidīgajam un enerģiskajam darbam  skola  ir paplašinājusi savu programmu  klāstu un  ir ieguvusi  jaunu nosaukumu-Iecavas Mūzikas un mākslas skola.
Līdz ar audzēkņu skaita palielināšanos,  Mūzikas skolai tika piešķirtas telpas tagadējā Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja telpās. Pateicoties bijušajam skolas direktoram  Jānim  Estam, 1997.gada pavasarī Mūzikas skola ieguva mājīgas, plašas telpas Upmalas ielā 5.
Dažādās Latvijas mūzikas skolās  jauno pianistu paaudzi māca mūsu absolventes- Silvija Audre, Aija Krastiņa, Inta Gutāne, Ineta Rozentāle, Ineta Pilverte. Absolventi, kuri savu turpmāko karjeru ir turpinājuši mūzikas  un kora mākslas jomā ir Silvija Geiba, Milita Pīlādze, Dace Mežiņa, Māra Audzēviča, Linda Matveja,  Linda Razalinska, Māra Filipoviča. Populārās mūzikas  žanrā veiksmīgi darbojas Mareks Pelsis. Ar prieku sekojam Sabīnes Berezinas,  Pētera Upelnieka un Ingas Karpičas  panākumiem.
Prāvs ir Bauskas mūzikas skolas pūšamo instrumentu nodaļas absolventu pulks, kuri ir turpinājuši mūzikas apguvi augstākās izglītības iestādēs. Tie ir bijušais skolas  direktors- Valts Fricsons, Juris Krūmmalis, Atis Asaris, Zanda Lasmane, Maigonis Makars. Lepojamies ar  talantīgajiem absolventiem- Jāni Reteno, Edgaru Jasūnu, Kristu Rušmani, Edgaru Brakši, Kristu Belševicu, Baibu Tauriņu. Jānis Retenais ir pirmais tubas spēles docētājs Latvijas Mūzikas akadēmijā, kurš ir tubas spēles aktīvs izpildītājmākslinieks. Bauskas pilsētas Tautas nama pūtēju orķestrī spēlē arī bijušie audzēkņi: Aļģirts Beķeris, Jānis Beķeris, Inguss Ūķenieks, Rivo Vožniaks  un Āris Gābers, Māris Krūmmalis, Raitis Sirmanis.Šobrīd pūšamo instrumentu nodaļā strādā pieredzējušie pedagogi J.Krūmmalis un A.Pilverts un Mūzikas akadēmijas maģistrantūras studente Zane Jurēvica. Gadu gaitā audzēkņu  prasmes pūšamo instrumentu spēlē ir attīstījuši pedagogi  Aivars Klingenbergs, Ēriks Dzērve, Ojārs Grundmanis.
Stīgu instrumentu nodaļā ir strādājuši pedagogi Oļegs Kukuškins, Arnis Kārkliņš, Ilze Fricsone, Lilita Opincāne. Dace Sloka, Jeļena Berežnaja,Juris Strautnieks un Aldis Šarmanovs. Esam gandarīti par stīgu nodaļas absolventiem- ar vijolniecēm Lauru Treidi, Jekaterinu Šatu, Līgu Krauzi, Daci Bukšu un  čellisti Jolantu Kanašķi.
Jaunajiem akordeonistiem spēles prasmi ir attīstījuši pedagogi Kārlis Dravnieks, bijušais skolas direktors Jānis Esta, Juris Ivanovs, Aija Moiseja un mūsu skolas absolventes Monika Olekte,  Antra Rušmane un Inita Idere – Bankava. Lepojamies ar Evitas Dūras- Andersones, Lauras Pātagas sasniegumiem akordeona spēlē, ar Lindas Užules radošo darbību. Akordeona klasi ir absolvējuši-  Daina Ārmane kora  „Sarma” diriģente, mūzikas skolotāja, Aļģirts Beķeris– pūtēju orķestra dalībnieks, Ināra Grēniņa, Vecsaules pamatskolas mūzikas skolotāja, Māra Zelmene– PII ”Pasaulīte” mūzikas pedagoģe, Raitis Sirmanis – pūtēju orķestra dalībnieks, muzikants.
Kora klase  mūsu skolā  tika atvērta 1983./1984. m.g. Kora klases pedagogi ir  Ingrīda Kalniņa, Inga Bukša, Jolanta Veršinska un skolas  absolvente Ieva Ūdre. Koris ir koncertējis Parīzē, Versaļā, Minsteres ģimnāzijā,Slovākijā– Košices katedrālē, kā arī piedalījies mūsu pilsētas un novada pasākumos, Starptautiskajos senās mūzikas festivālos Bauskas pilī, Bauskas luterāņu baznīcā, Rundāles un Mežotnes pilīs, piedalījies radio un Valsts konkursos. Mūzikas jomā, gan kā pedagogi, diriģenti, dziedātāji darbojas kora klases absolventi: Alla Pavlovska, Sandija Birka, Santa Kazāka, Elīna Auziņa, Zane Andžāne, Lana Ludiņa, Inga Karpiča, Marina Lazdiņa, Zane Stankeviča, Kristīne Brakše. Esam gandarīti par mūsu absolventes, diriģentes un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas maģistra grāda ieguvējas un lektores Lienes Batņas panākumiem un devumu Latvijas kora mūzikas attīstībā.
Lai skolā būtu viss nepieciešamais nodrošinājums  jauno mākslinieku izaugsmei un veiksmīgam mūzikas apguves procesam, ir rūpējies  atbildīgs personāls, tā ieguldījums skolas attīstībā ir ļoti augstu vērtējams.  Par ilggadēju un godrātīgu darbu pateicamies Karīnai  Fišerei, Velgai Vilkai, Raitai Fišerei,  Jānim Pavasaram, Ausmai Čeglei, Dzintrai Zemītei, Sandrai Rūtenbergai, Andrejam Klinovičam un  Inesei Pētersonei.
Bauskas Mūzikas skolas absolventi, pedagogi, bijušie darbinieki, ciemiņi, sadarbības partneri un mūzikas draugi   26.aprīlī plkst.18.00 apmeklēja  Bauskas Mūzikas skolas svētku  koncertu „SkaNOŠU pasauli dzirdēt” Bauskas Kultūras centrā. Pēc koncerta notika   muzikālā  vakara turpinājums mūsu mājās- Upmalas ielā 5.

 Bauskas Mūzikas skolas direktore Anita Velmunska